Jquery cơ bản-Phần 1

1.Jquery là gì – Sơ lược về Jquery :

 • Jquery là những thư viện chứa các mã Javascript.Việc Jquery ra đời giúp cho việc sử dụng và ứng dụng JavaScript được đơn giản hơn.Bên cạnh đó giải quyết được một số vấn đề một cách đơn giản hơn trong việc kết hợp giữa Javascript và HTML.Suy cho cùng bản chất bên dưới là vẫn là Javascript do đó việc tìm hiểu về Javascript vẫn là cơ bản nhất.


2.Cách cài đặt Jquery:

 • Cách 1 : Để có thể biên dịch được các đoạn mã Jquery ta cần phải có thư viện của Jquery.Bạn download thư viện Jquuery từ trang chủ theo địa chỉ sau http://jquery.com/download/.Sau đó bạn phải import thư viện vào ngay đầu file html/php như hình sau :

import-jquery

 • Cách 2 : Ta thêm nguồn trực tiếp từ google

import-jquery_online

3.Cú pháp Jquery:

 • Xem xét ví dụ như hình dưới đây :

vidu1_javascript

=> Kết quả của đoạn mã hình bên trên sẽ hiển thị ra dòng chữ “Em học javascript” trong một dialog box.

kq_vd1

=>Sau khi nhấn nút ok ta sẽ nhận được kết quả hiển thị nội dung của trang web.Đây là một trong những sự không tiện lợi cho lắm của Javascript.Vì đôi khi ta viết mã javascript đặt ở trên đầu nhưng cần xử lí dữ liệu ở giữa thân trang web,nhưng lúc này dữ liệu trong thân trang web chưa được load xong nên sẽ gây ra lỗi.Nhưng đối với Jquery thì khác,xem xét ví dụ sau đây về Jquery:

vd1_jquery

=>Chạy thử ta sẽ nhận được kết quả như sau :

kq_jq1

=>Ta nhận thấy nội dung trang web hiển thị cùng với việc hiện dialog từ mã Jquery.Giải thích : Chính hàm ready() thông báo và ngăn cản các mã Jquery rằng đợi khi nào trang web load xong thì hãy thực thi các đoạn mã nằm bên trong.Điều này sẽ giúp cho việc xử lí các dữ liệu và dữ kiện chính xác hơn khi toàn bộ trang web đã được load về.

 • Từ đây ta nhận thấy cú pháp cơ bản của Jquery như sau :

syntax_jquery

=> Giải thích :

 • biến document : biến đặc biệt đại diện cho toàn trang web.Xem mô hình DOM dưới đây:

dom_model

 • ready() : hàm bảo đảm cho trang web được load hoàn thành.
 • function(): thực hiện một chức năng nào đó sau khi trang web được load hoàn thành.
Advertisements

2 thoughts on “Jquery cơ bản-Phần 1

 1. anh kien xem thu database cua em day du chua day la khachs san vua va nho.
  Phòng
  Maphong
  LoaiPhong
  Giaphong
  Hientrang
  Songuoi
  User
  TenND
  Matkhau
  Dịch Vụ
  MaDV
  TenDV
  LoaiDV
  GiaDV

  Hóa Đơn
  MaHD
  TenHD
  TeNVL
  NgayLap
  MaKH
  TenKH
  Maphong
  Thue
  HinhthucTT
  TenDV
  thanhtien

  Khách Hàng
  MaKH
  TenKH
  CMND
  NgaySinh
  QuocTich
  GioiTinh
  Email
  DiaChi
  Đăng ký
  MaDK
  MaKH
  TenKH
  NgayDi
  NgayDen
  Gioden
  Giodi
  SLnguoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s