Lập trình cơ bản PHP-Phần 2

1.Biến(Variables):

 • Trong phạm vi bài viết này xin được nói cơ bản về biến như sau.Xét một ví dụ trong toán học

VD : x = 5 , y = 10 . Ta vẫn thường diễn giải như sau : biến số x có giá trị là bằng 5,biến số y có giá trị bằng 10.

=> Ta có thể khái quát lên như sau: đối với ngôn ngữ lập trình thì biến số là một khái niệm cơ bản và không thể thiếu.Biến số được dùng để lưu giá trị để tính toán hoặc để sử dụng trong một thao tác bên trong lập trình

 • Cách khai báo biến trong PHP :

-Trong PHP,biến được thể hiện theo cú pháp như sau:

khaibaobienphp

=>Giải thích : Để thông báo cho trình biên dịch biết  và khởi tạo một biến trong PHP các bạn luôn phải khai báo kí hiệu $ ở phía trước tên biến như hình trên và sau đó các bạn gán giá trị vào cho biến.Bạn có thể khai báo tên biến tùy ý nhưng phải trong quy định như sau :

+Tên biến phải bắt đầu bằng kí tự hoặc dấu gạch dưới,không được bắt đầu bằng số.(Trích và lược dịch từ manual của php.net).Xem hình sau để biết cách khai báo biến nào là hợp lệ:

khaibaobienphp2

 • Ví dụ về một chương trình đơn giản cộng hai số nguyên.

bienso

2.Kiểu dữ liệu trong PHP:

-Như đã nói ở phần trên về biến,để có thể sử dụng được biến ta phải xác định được kiểu dữ liệu nào sẽ được lưu trong biến.Trong PHP hỗ trợ cho chúng ta 8 kiểu dữ liệu nhưng trong phạm vi bài này ,xin được liệt kê ra những kiểu dữ liệu cơ bản nhất,những kiểu dữ liệu còn lại sẽ được đề cập đến trong những bài viết sau:

   1. Kiểu dữ liệu số nguyên :
   2. Kiểu dữ liệu số thực
   3. Kiểu dữ liệu dạng chuỗi
   4. Kiểu dữ liệu boolean
   5. Kiểu dữ liệu mảng
   6. Kiểu dữ liệu đối tượng
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s